Condicions Generals

1. El preu de l’activitat inclou: IVA, patró, el vaixell totalment equipat, l’alimentació, la roba de llit, la neteja i assegurança a bord. No inclou: els amarratges, el combustible ni les begudes alcohòliques i refrescos.

2. Es necessari que el client comuniqui en el moment de fer la reserva qualsevol al·lèrgia o incompatibilitat alimentària a tenir en compte. Els menús especials (vegetarians, celíacs,etc) tenen un suplement de 20€/dia.

3. Reserves: per fer efectiva una reserva cal abonar el 50% del preu de l’activitat, El 50% restant un mes abans de l’embarcament

4. Si per qualsevol motiu el client decideix la cancel·lació de l’activitat un cop fets els pagaments, aquests no es reemborsaran en cap cas.

5.Si hagués contractat una assegurança de cancel·lació, aquesta no es farà efectiva fins que no s’hagi pagat el 100% del preu de l’activitat. Les condicions per a recuperar l’import seran les que es concretin dins de la pòlissa subscrita.

6. Els embarcaments i desembarcaments seran en els punts indicats en el full de reserva, encara que poden ser modificats per causa major que posi en perill l’embarcació o els seus tripulants. Els trasllats fins on es trobi l’embarcació, ja sigui per contracte o per modificació de la base contractada, aniran sempre a càrrec dels clients excepte per acord adquirit entre les parts.

7. Alteracions: Si per causa major (avaries, accidents, etc …) atribuïble a Antoni Cases Pinto ens veiéssim obligats a anul·lar totalment o parcialment l’activitat contractada tornaríem al client la part proporcional de l’import de l’activitat no realitzada. Antoni Cases Pinto es reserva el dret a variar destinacions, itineraris o estades d’acord a les condicions meteorològiques per a la seguretat dels clients embarcats, sense que aquests tinguin dret a reclamació i/o indemnització de cap tipus.

8. Motius de desembarcament immediat: Actituds de reflecteixin falta de respecte cap a la tripulació. Accions que generin malestar entre els tripulants i impedeixin el desenvolupament de l’activitat en harmonia. La tinença o consum de drogues o substàncies il.legals.

9. Assegurança: Tant l’embarcació com els seus ocupants estan coberts per una pòlissa d’accidents i responsabilitat civil per a aquesta activitat, sempre que els ocupants es trobin dins de l’embarcació. El patró no és responsables de les lesions o danys personals produïts a causa d’accidents relacionats amb el submarinisme, natació, bots auxiliars o qualsevol activitat realitzada fora de l’embarcació contractada.

10. El pagament de les quantitats a compte implica l’acceptació d’aquestes condicions generals.